www.mehdiboroumandi.com

برومندي: در خواست ضروری مردم به ویژه جوانان کار و اشتغال است

وي افزود: امروز بیکاری و تورم مشکل اساسی کشور و در خواست ضروری مردم به ویژه جوانان کار و اشتغال است بنابراین باید تمام ظرفیت کشور در دولت و مجلس بر این مهم معطوف و طی یک برنامه با زمانبندی مشخص نسبت به حل مشکل بیکاری اقدام جدی شود