www.mehdiboroumandi.com

تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کمبود سوخت کشاورزی شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد

برومندی و صادقی نمایندگان مردم مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد و شیراز به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کمبود سوخت کشاورزی در استان فارس و شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد تذکر دادند.